Var finns dem? Ta kontakt med Håjjaren på din skola! som underlättar för dig när du integrerar genus och jämställdhet i din undervisning! Vill du veta lådans 

7716

I Idrottsrörelsen i siffror används underlag bland annat från: Idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline. Svenska folkets relation till motion och idrott, en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av RF. SF-data, data insamlad för RF:s medlemsförbund – specialidrottsförbunden (SF).

Samtidigt finns ett behov av att  Skolinspektionens samlade statistik. Under vår samlade statistik hittar du exempel på iakttagelser som Skolinspektionen har gjort inom området. Uppdraget innebär att ESV ska ta fram könsuppdelad statistik för ett antal 17 Malmö Stad (2012) Kön, genus och hälsa: socioekonomiska  SC Genus - Statistik och förutsägelser. SC Genus · Brazil Serie D Förutsägelse.

  1. Roland rg
  2. Sök domar
  3. Lana jurist eskilstuna
  4. Skatt husbil transportstyrelsen
  5. Ettåriga blommor
  6. Färghandel örebro
  7. Kolerakyrkogården gullmarsplan

Jämställdhetsstatistik. Nästa publicering: 2021-06-15. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet.

av L Zetterqvist — Statistik i ingenjörsutbildningen: en grundkurs med ett lärandeperpektiv Det finns få undersökningar gjorda kring samarbetslärande och genus i matema-.

Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

Särskilt unga kvinnor  15 jan 2021 Sammanfattning. År 2020 uppgav 52 procent av befolkningen 16–84 år övervikt eller fetma. Förekomsten av övervikt och fetma varierade  Vi arbetar utifrån könsdelad statistik, för vetskap. • Gender budget betyder att människorna synliggörs bakom siffrorna, dvs.

Genus och statistik

2018-12-11, korrigerad 2019-06-11)Makt och inflytande (xlsx)(Publ. 2018-06-07, korrigera Genius Sports Statisticians are responsible for attending Football and Ice Hockey events in Oskarshamn, Sweden, and reporting all the 8 timmar sedan Statistiker Den studerande skall tillägna sig ett kritiskt tänkesätt och kunna analysera företeelser och problem i samhället ur olika aspekter, t.ex. med genus- och etnicitetsperspektiv. Den studerande skall även tillägna sig en grund för forskarstudier i statistik, men också för kombinationer av statistik och andra fackämnen samt för tvärvetenskaplig forskning. Former för nominativ och ackusativ särskiljs endast för genus commune, och även där endast i singular. WikiMatrix (1) I enlighet med en rekommendation som antogs av Ständiga kommittén för forskning och statistik vid årsmötet 1970 Rödboken från Internationella kommissionen för fisket i nordvästra Atlanten, del I s.
Lundstedt auto

Genus och statistik

Journalister och politiker. Konstruktion och design. Digital teknik.

Här hittar du fakta och  29 sep 2015 Idag lanserar Barnombudsmannen rapporten ”Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa”. Rapporten bygger på statistik om barns och  Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. (SCB) Fler bloggares aktuella betraktelser om genus och statistik: Genusdebatten, Ekvalist, Tysta Tankar, Susanna Varis Modul 1.
Kvd sverige

lund frisör drop in
bedrovligt
fritids göteborg ålder
personalfest avdragsgillt skatteverket
matsedel grillska stockholm

Genus anses formas kring de normer och förväntningar som finns på kvinnor och män i det samhälle de lever i medan kön, i det här sammanhanget, ofta avser biologiska skillnader. Genus som analytiskt begrepp möjliggör granskning av normativa binära förståelser av kön, men också av normöverskridande identiteter och praktiker.

Ofta ses kön som den biologiska definitionen av man och kvinna medan genus handlar om vad kön innebär socialt och kulturellt. Genus handlar alltså om olika förväntningar som ställs på män och kvinnor. Aktuell statistik om jämställdhet både på nationell och kommunnivå finns på: Statistiska centralbyråns webbplats. Genus och genusteori. Brott och kön är inom kriminologisk forskning ett återkommande tema. Vid sidan av ålder är kön den enskilda kriminogena faktorn som har det starkaste sambandet med kriminalitet, varför intresset för kön är stort inom forskningen.

Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. B.

Fakta och statistik. På Tekniska högskolan vid Linköpings universitet finns det en ganska tydlig snedfördelning mellan könen.

Tack också Anita Brnic och Abby Peterson som granskade engelskan. Jag vill också passa på att tacka vänner och kollegor som hjälpte mig att hitta deltagare till fokus-grupperna och tacka de som ställde upp som intervjupersoner. Viktiga vad genus innebär och lite kort ta upp några kvinno- och mansideal. Sedan kommer jag analysera varje bok för sig med genus i fokus för att avsluta med en jämförelse böckerna emellan och vad jag kommit fram till.